NATURE BOOKS - SOUTH AFRICA
Books for Nature Lovers
PUBLISHING PROPOSAL - PUBLISEERVOORSTEL
Proposed by / Voorgestel deur:
Author(s) / Skrywer(s): (Separate with(,))
Address of author / Adres van skrywer:
Tel:
Cell:
Email:
Proposed title / Voorgestelde titel:
Discipline / Vakgebied:
Type of publication / Tipe publikasie:
Type of publication / Tipe publikasie:
Format / Formaat:
Brief description of content / Kort beskrywing van inhoud:
(Character Limit of 2000 including spaces (+/- 300 words))
You have characters left.
Target market / Teikenmark:
Estimated sales (units per year) / Geskatte verkope (eenhede per jaar):
Extent of manuscript: / Omvang van manuskrip:
Number of Words / Aantal Woorde:
Number of Pages / Aantal Bladsye:
Page Format (A4, A5, other) / Bladsyformaat (A4, A5, ander):
Artwork and illustrations: / Kunswerk en illustrasies:
Format / Formaat:
Number (Colour) / Aantal (Kleur):
Number (Black/White) / Aantal (Swart/Wit):
Number (Spot Colour) / Aantal (Enkelkleur):
---
Date of completion of manuscript / Datum van voltooing van manuskrip:
Envisaged publication date / Beoogde publikasiedatum:
Sponsorship available? / Borgskap beskikbaar?:
Is peer review required? / Word portuur-evaluering verlang?:
Manuscript Format (Software Program & Version) / Manuskrip Format (Sagtewareprogram en Weergawe):
Please type the characters shown here below to help prevent spam.
Refresh Image
Reset
121 Soutpansberg Road
Riviera
Pretoria
South Africa